| |

2021 Årsmøtet

Et viktig punkt var at vi på årsmøtet besluttet å gjøre en navneendring til Bersagel Hytteeierforening.

Kopi av protokoll under.

Protokoll fra årsmøtet i Bersagel Vel 2021:

 1. VELKOMMEN OG OPPTELLING
  Leder av Bersagel Vel, Endre Lima Løvås, ønsket velkommen og påpekte at det var hyggelig å kunne møtes fysisk igjen.
  Opptelling av stemme berettige viste at 18 hytter var representert.
 1. GODKJENNINGS AV INNKALLING OG DAGSORDEN
  Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 2. VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
  Endre Lima Løvås ble valgt til ordstyrer, Johan Wigestrand ble valgt til referent, Rolf Kvam og Einar Haukland ble valgt til å underskrive protokoll.
 3. REFERAT ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2020
  Årsmøteprotokoll fra årsmøtet i 2020 ble gjennomgått og godkjent.
 4. ÅRSMELDING OG AKTUELLE SAKER
  Årsmeldingen for 2020 ble gjennomgått og godkjent.
  Gjennomgang av aktuelle saker:
  Rode kart er lagt ut på Bersagel VEL sin nettside.
  Det ble orientert om Rode kart som ligger på foreningens nettside, det ble stilt spørsmål om hvor disse var å finne på nettsidene fra noen medlemmer. Ønskelig at dette forbedres på nettsiden.
  Orientering om Boss systemet som er lokalisert ved Nodhagen. Det ble orientert om at om ikke dette fungerte tilfredsstillende ville kommunen kunne avvikle denne tømmeplassen. Endre orientert om at det er mulig å få brikker hos Sandnes kommune slik at en kan benytte de nedgravde renovasjonsplassene som finnes i Dreggjavik og ved veien ved
  Eikelivatnet (før du svinger opp mot Bersagel).
  Orientering om hjertestartere som er lokalisert ved Nodhagen og Naustene. Det ble også orientert at noen av Rodene hadde egen hjertestarter, bl.a. Kattaberget.
  Feieutstyr
  Det ble etterlyst felles feieutstyr, om noen visste hvor dette var blitt av. Kommentarer fra medlemmer at det ville komme brann og feietilsyn på alle hyttene i området og at feieutstyr kunne kjøpes for et lite beløp i dag.
 5. NAVNEENDRING FRA BERSAGEL VEL TIL BERSAGEL HYTTEEIERFORENING
  Endre Lima Løvås leste opp informasjon og historien bak etableringen av Bersagel VEL og hvilke oppgaver som skulle prioriteres i foreningens arbeid.
  Navne endringen ble deretter vedtatt uten innsigelser fra noen av de fremmøte.
 6. FASTSETTELSE ÅRSKONTINGENT
  Kontingenten var foreslått uendret – enstemmig vedtatt. Dette betyr at årskontingenten for
  medlemmer fortsatt er kr 230, hvorav kr 150 går til Sandnes Hytteeierforening.
 7. REGNSKAP
  Regnskap for 2020 ble presentert av kasserer Lill Qvigstad – hun orienterte om at dette ikke var revidert. Medlemmene vedtok regnskapet uten at det var revidert for 2020.
 8. VALG
  Følgende styremedlemmer stod på valg:
  rode 1 – Åge Jørgensen
  rode 2 – Lill Qvigstad
  rode 3 – Bjørn Roar Tollefsen
  rode 4 – Nytt styremedlem etter Lise Kaspersen
  Rolf Terje Kvam ble foreslått som nytt styremedlem etter Lise Kaspersen for Rode 4

  Det var ingen andre forslag slik at de med uthevet skrift ble valgt for to år, og styret består da av:
  rode 1 – Åge Jørgensen , ledig post
  rode 2 – Endre Lima Løvås og Lill Qvigstad
  rode 3 – Bjørn Roar Tollefsen og Johan Wigestrand
  rode 4 – Ole C. Endressen og Rolf Terje Kvam

  10.INNKOMNE SAKER
  Ingen innkomne saker

Legg igjen en kommentar