| | |

Årsmøte 2010


Bersagel Vel årsmøte 2010 – utsikt over Hølen

Protokoll – Årsmøte – Bersagel vel lørdag 3. april klokken 11.00

Sak 1: Åpning – opptelling av stemmeberettigede

Til stede: 50   Stemmeberettigede: 33

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten kommentarer

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere

Ordstyrer: Endre Lima Løvås

Referent: Bjørn Roar Tollefsen

Protokollunderskrivere: Signe og Rolf

Sak 4: Årsmøteprotokoll fra i fjor

Ingen kommentar

Sak 5:  Årsmelding for 2009

Årsmeldingen for 2009 ble gjennomgått. Under gjennomgangen fremkom følgende spørsmål/kommentarer:

Blir det noen oppdatering mht vann/kloakk utover året?

Svar: Sandnes kommune kaller inn til allmøte i løpet av våren 2010

Uenigheten i SHF som medførte skifte av styre, hva gikk den ut på?

Svar: Endre redegjorde for dette

Kommentar: Hvorfor skal Bersagel vel ha penger på bok?

Svar: Det er ikke mye penger Bersagel vel har på bok, så det gir ikke grunnlag for å eksempelvis senke kontingenten.

Kommentar/oppfordring: Det er fint hvis styret kan fremskaffe oppdaterte kart vedrørende vann/kloakk, og legge disse på hjemmesiden.

Sak 6:  Regnskap for 2009

Gjennomgått uten kommentarer

Sak 7:  Valg

Rode 1:           Mona Gloslie Sletten

Øyvind Finnesand

Rode 2:          Lill Quigstad

Endre Lima Løvås

Rode 3:          Einar Iversen

Bjørn Roar Tollefsen

Rode 4:           Gunnar Handeland

Alf Årtun

Rode 5:           Annfinn Hamre Wessel

Olav Svalland

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon

Sak 8:  Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker

_____________       _____________       ____________________

Bjørn Roar Tollefsen              Signe                             Rolf

Kommentarer/stikkord/annet i etterkant av selve årsmøtebehandlingen:

Verving?

Senke prisen for å få flere medlemmer?

Kan foreningen drive påtrykk for å få vannet tidligere?

Her svarte Lill at det er noe vi har liten påvirkning på, men hvordan tilkobling skjer/kreves kan vi jobbe med.

Endre: Vi har drevet påvirkning i mange år.

Viktigst: Regulere kloakk: Alt for mange private utslipp.

Nytt felt? Straks telen gir seg

Lill om utslipp: Sendt brev til kommunene om å få ført utslipp lenger ut

Kan vi få malt opp parkeringsplassen på Bersagel? Styret sjekker

Styret sender ut info når vi mottar info om allmøtet; Kun e-post

Restavfall: Ikke hiv el-boss og annet uhumsje  i restavfall!

Fine turstier

Møtet + etterdrøs ble avsluttet rundt klokken 12.