| |

Årsmøte i Bersagel Vel 2017

Det var en flott pinsehelg med et årsmøte i Bersagel Vel som vanlig på Bedehuset på Eskeland.

Det var et meget godt oppmøte.

Som vanlig diskuteres hytteaktuelle saker for medlemmene.

Under er den formelle protokollen fra møtet:

Protokoll årsmøte i Bersagel Vel

Lørdag 3. juni 2017 på Bersagel

1: Antall stemmeberettigede: 30 hytter, til stede 41.

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

3: Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak:

Ordstyrer: Endre Lima Løvås

Referent: Carl Rolv Middelthon

Valgt til å underskrive protokoll: Lise Kaspersen

Valgt til å underskrive protokoll: Åge Jørgensen

4: Protokoll for årsmøtet 2016

Vedtak: Godkjent

5: Årsmelding for 2016

Årsmeldingen ble opplest

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer

6:  Medlemskontingent

Medlemskontingent blir fortsatt kr 230,-

7: Regnskap for 2016

Regnskapet ble gjennomgått av Lill Qvigstad og vedtatt uten kommentarer

8: Valg

Endre orienterte om at styret består av 2 medlemmer pr rode.  En har gått bort fra å ha varaperson pr rode.

To personer – Einar Iversen og Gunnar Handeland – har ikke ønsket gjenvalg.  Lise Kaspersen ble valgt inn som ny representant for Rode 4.  Det mangler kandidater til Rode 3, og Styret vil jobbe aktivt med å finne representanter.

Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt.

9: Innkomne saker

a) Riskafjord

En interesseforening – Bjødna-Tores Venner – har leiet Riskafjord og vil markere 150 år med rutebåter i fjordene søndag 27. august. Båten starter kl 10:00 fra Stavanger og vil legge til på Bersagel kai ca kl 11:00. De skal ende opp på den nye kaien i Frafjord ca kl 14:00.

I forbindelse med Riskafjords ankomst til Bersagel kai ca. kl 11 henstiller interesseforeningen at Bersagel Vel er behjelpelig med å få medlemmer og andre til å møte frem på kaien med flagg for å hilse båten og deltagere. Styret vil opprette dette som et arrangement på Facebook, og vil også vurdere muligheten for å kombinere med en familiedag.

b) Internett til Bersagel

Der er fra en privatperson Ola Hamre – på Bersagel tatt et Facebook initiativ for å samle og få oversikt over interesserte for å få Internett fiberkabler lagt til Bersagel.  Bersagel Vel er positiv til dette.

Samtidig ble der foreslått overfor medlemmer som enda ikke har lagt ned vann/kloakk rør å benytte anledningen til å legge fiber-rør i grøft sammen med nevnte rør.  Ved henvendelse til Lyse vil en kunne få gratis fiber-rør.

Styret vil ta initiativ å fremskaffe oversikt over interesserte medlemmer i hver rode og Bersagel Vel vil samle disse i en felles henvendelse til Lyse.  Det ble presisert at det foreløpig kun er snakk om interesse lister, og at det foreløpig ikke er knyttet forpliktelser til en slik interesse liste.

c) Flytte årsmøte til «Naustene på Bersagel»

Det var innkommet forslag om å flytte årsmøte til «Naustene på Bersagel».  Etter en del diskusjon ble en enig om ikke å gjøre et vedtak nå.  Styret vil undersøke muligheter og ikke minst kostnader.

Årsmøtet ble deretter formelt avsluttet.

Etter årsmøtet ble en rekke hytteaktuelle saker diskutert som blant annet: turstier Bersagel, status vann og kloakk, familiefest, St. Hans på Nodhagen, regler for påbygg, Bersagel vel på sosiale medier, registrering av hytter og rodekart….

Bli medlem av Bersagel Vel og få tilgang til alt det medlemmene får! Se påmelding på andre deler av denne hjemmesiden.

Legg igjen en kommentar