| | |

Årsmøte 2011

Protokoll for årsmøte i Bersagel Vel, lørdag 23. april 2011

1. Opptelling av antall stemmeberettigede

40 stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten kommentar

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Ordstyrer: Endre Løvås
Referent: Bjørn Roar Tollefsen
Underskrive protokoll: Arild Thostensen – Ragnhild Åsen

4. Årsmøtereferat for årsmøtet i fjor

Vedtak: Godkjent uten kommentar

5. Årsmelding for 2010

Vedtak: Godkjent uten kommentar

6. Regnskap

Vedtak: Godkjent uten kommentar

7. Valg

Rode 1: Mona Gloslie Sletten
Rode 2: Lill Qvigstad
Rode 3: Einar Iversen
Rode 4: Gunnar Handeland
Rode 5: Styret fikk i mandat å finne en ny representant fra rode 5, da det ikke var noen kandidat som takket ja av de tilstedeværende, og Olav Svalland hadde bedt om å bli fristilt.

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon

8. Innkomne saker

Separat vann og avløpsmøte.
Styret er positive til det, og vil forsøke å arrangere et møte.

Ønske om at kommunen lager til ekstra parkeringsplasser nå når det er arbeid med veien.

Spørsmål fra Endre: Hvis det er slik at det er mulig å få flere parkeringsplasser, ønsker vi det? Ja det er det et ønske om.

Utvide veien: Det er ikke ønske om å utvide veien, sånn generelt, fordi det vil medføre økt fart. Det er mye viktigere med flere parkeringsplasser

Problem med søppel
Hva kan vi gjøre som hytteeiere for å bruke plassene slik de er tiltenkt?
Kommunen truer med å la ordningen som er pr nå opphøre fordi bruken er helt feil. Det er ikke husholdningsavfall som er problemet, men ”alt annet” som slenges der. Søppelplassene flyter over.

Forslag: Sette opp skilt: Stort flertall for at dette lages til

Forslag: Leie container neste år: Dette forslaget fikk ikke flertall

Fartsdumper
Det er ønskelig med fartsdumper. Det har vist seg vanskelig tidligere, da det er motvilje

hos kommunen/veivesenet å anlegge fartsdumper der det er næringstrafikk.

Det var stort flertall for å igjen anmode om fartsdumper.

Hvis det ikke blir anlagt fartsdumper, bør vi anmode om tydeligere skilting ”Barn leker” og tilsvarende. Det var stort flertall for å be om skilting

Fartskontroll: Det var ikke flertall for å be om fartskontroll

Årsmøtet ble lukket

Underskriving av protokoll: Arild Thostensen og Ragnhild Åsen
Bjørn Roar Tollefsen (Ref.)

——-
Etter lukking av årsmøtet:

Vann og avløp

Vi holder møtet først, og deretter bestemmer vi om det er behov for og nytte av å nedsette en kompetansegruppe.

Viktig: Etter hvert som medlemmer får erfaring (noen vil starte tidligere enn andre) er det veldig bra hvis dette kan deles med hytteforeningen. Hva med å legge dette på bersagel.com?